ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie geldig vanaf 01 augustus 2018

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van vj-style.nl.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.vj-style.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Identiteit van de onderneming
VJ-style
Generaal Cronjéstraat 146B
2021 JM
Haarlem

E-mailadres: info@vj-style.nl
KvK-nummer: 34222562
BTW-identificatienummer: NL 220261787 B01

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VJ-Style behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door VJ-Style erkend.
1.5 VJ-Style garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal VJ-Style bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
2.4 Aan de leveringsplicht van VJ-Style zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door VJ-Style geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Recht van retour
4.1 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid het te retourneren binnen 14 dagen.Het is van belang dat u tijdens de bedenktijd netjes omgaat met het product en de verpakking. U kunt het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking retour sturen. Het bedrag van het product zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending terugbetaald worden. Zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen wordt deze binnen 14 dagen verwerkt.

  • Als de GEHELE bestelling wordt geretourneerd krijgt de klant €4,95 verzendkosten retour.
  • Ruilen voor een andere maat of ander item mag ook, dit wordt dan op onze kosten verstuurd, geef dit duidelijk aan op het retourformulier dat bij uw bestelling zit.
  • sale items mogen niet geruild of geretourneerd worden!
  • producten gekocht met kortingscodes kunnen niet worden geretourneerd!
  • Het artikel mag niet gedragen of beschadigd zijn!
  • Pas op met make-up: ook items met make-up vlekken worden niet retour genomen!

*Er wordt geen wasgarantie gegeven, Ontstane problemen na het wassen zijn op eigen verantwoordelijkheid

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij VJ-Style, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van VJ-Style. VJ-Style houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.
5.2 VJ-Style respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 VJ-Style maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 6. Garantie
6.1 VJ-Style garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van VJ-Style komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. VJ-Style is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan VJ-Style) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan VJ-Style. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 8 dagen na levering aan VJ-Style schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door VJ-Style gegrond worden bevonden, zal VJ-Style naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van VJ-Style en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van VJ-Style) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van VJ-Style gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van VJ-Style voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 VJ-Style is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens VJ-Style in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van VJ-Style en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt VJ-Style zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden VJ-Style slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van VJ-Style gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 VJ-Style kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen VJ-Style en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door VJ-Style op haalbaarheid is beoordeeld.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van VJ-Style gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 VJ-Style is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van VJ-Style alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 VJ-Style behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VJ-Style gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien VJ-Style bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 VJ-Style is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door VJ-Style aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij VJ-Style zolang de afnemer de vorderingen van VJ-Style- uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van VJ-Style wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door VJ-Style geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VJ-Style of een door VJ-Style aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin VJ-Style haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht VJ-Style zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan VJ-Style.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VJ-Style en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlem kennis, tenzij VJ-Style er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Online afrekenen en zelf uw artikel(en) afhalen in de winkel
14.1 VJ-Style biedt zijn klanten ook de mogelijkheid om artikelen in de webshop te kiezen en af te rekenen, en deze vervolgens op een later tijdstip zelf in de winkel op te halen.
U dient de producten die u op deze manier heeft besteld, binnen 7 dagen in de winkel op te halen, na het ophalen heeft u nog 5 dagen de tijd om het artikel te ruilen.
14.2 Op producten die u op deze manier heeft besteld geven wij restitutie, wel heeft u recht op een waardebon ter hoogte van het aankoopbedrag.

15. Klachten/problemen melden
Het is natuurlijk erg vervelend als u een klacht heeft over één van onze producten. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht aan de afdeling ‘klantenservice’ door te geven. Dit kunt u doen per e-mail of er post. Onze medewerkers van de afdeling ‘klantenservice’ zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht zullen wij uw klacht binnen 2 dagen na ontvangst beantwoorden.  

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.vj-style.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.